2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กันยายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า
     บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์การ ศึกษาระดับสุขภาพองค์การของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับสุขภาพองค์การและแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเพื่อเสริมสร้างสุขภาพองค์การของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) แบบสหสัมพันธ์ (Correlational research) ผลการวิจัย พบว่า ระดับวัฒนธรรมองค์การและระดับสุขภาพองค์การของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก วัฒนธรรมองค์การที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความมุ่งประสงค์ขององค์การ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความหลากหลายของบุคลากร ส่วนสุขภาพองค์การของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านมิตรสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า วัฒนธรรมองค์การด้านการยอมรับมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูงกับสุขภาพองค์การด้านอิทธิพลของผู้บริหาร แนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเพื่อเสริมสร้างสุขภาพองค์การของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ บริหารงานโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และพิจารณาความดีความชอบจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 
     คำสำคัญ Organization Culture, Healthy Organization, the Relationship, Process to Development 
ผู้เขียน
595050127-5 นาง ผ่องศรี รบไพรินทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0