2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การปรับปรุงคุณภาพบริการดิจิทัล ด้วยการบูรณาการแบบจำลอง อี-เอส-ควอล์ และแบบจำลองของคาโน เข้าสู่เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 กันยายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร อินฟอร์เมชั่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0859-015X 
     ปีที่ 25 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ การปรับปรุงคุณภาพ 
ผู้เขียน
595740306-2 น.ส. นิติยา ชุ่มอภัย [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0