2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 595740306-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นิติยา ชุ่มอภัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ์NITIYA CHUMAPAI
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 88/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การปรับปรุงคุณภาพบริการดิจิทัล ด้วยการบูรณาการแบบจำลอง อี-เอส-ควอล์ และแบบจำลองของคาโน เข้าสู่เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) THE IMPROVEMENT OF DIGITAL SERVICE QUALITY BY INTEGRATION OF E-S-QUAL AND KANO'S MODEL INTO QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT OF KHON KAEN UNIVERSITY LIBRARY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 24 มีนาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 สิงหาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 3 กันยายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การปรับปรุงคุณภาพบริการดิจิทัล ด้วยการบูรณาการแบบจำลอง อี-เอส-ควอล์ และแบบจำลองของคาโน เข้าสู่เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ชื่อวารสาร อินฟอร์เมชั่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0859-015X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 กันยายน 2561 
ปีที่ 25  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การปรับปรุงคุณภาพบริการดิจิทัลด้วยการบูรณาการเครื่องมือวัดคุณภาพบริการ E-S-QUAL และ Kano's Model กรณีศึกษา: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 มิถุนายน 2561 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue 2561 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 719-731  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper