2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 10531   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Panutporn Ruangchoengchum 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Operations Management     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655740166-8  นาย อนิวัฒน์ สิมหลวง  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 37/2567  
655740135-9  นาย ธนาพงศ์ ถานอาดนา  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 37/2567  
655740122-8  นาย จุมพล แก้วสีหาวงค์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 37/2567  
655740109-0  นาย วรภพ จิณฤทธิ์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 37/2567  
655740050-7  นาย กิตติภูมิ ไชยประทุม  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 37/2567  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655740168-4  น.ส. อภิสรา พวงจันทร์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
655740167-6  นาย อภิราม เถื่อนนาดี  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
655740161-8  น.ส. สุภนิดา เอื้อศิริตระกูล  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
655740145-6  นาย ภาณุพงศ์ ศิรินันทยานนท์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
655740132-5  น.ส. ทัศพร สีสม  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
655740129-4  น.ส. ฐิติชญา สมฤษคูณ  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
655740127-8  น.ส. ชุติพร ใยแก้ว  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
655740119-7  นาง จันทร์เพ็ญ มหามาตย์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
655740104-0  น.ส. อนัญญา ไร่สูงเนิน  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
655740079-3  น.ส. ปัทมาภรณ์ พรมฤทธิ์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
655740066-2  น.ส. ณิชมน นามวงษา  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
655740026-4  น.ส. ญาณิศา ลุนจันทา  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
645740217-6  นาย แสงรวี พาพาน  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 47/2566 ลว. 27 มีนาคม 2566  
635740144-6  น.ส. รวินดา วรกาญจนบุญ  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 8/2565 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2565  
รวมทั้งหมด 14 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   19   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ แนวทางการส่งเสริมการผลิตกระบือในจังหวัดอุบลราชธานี 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 กันยายน 2558 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบตัวชี้วัดกับศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ในภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนกลาง (กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์) 
ชื่อวารสาร เกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ISBN/ISSN 1906-0254  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 พฤษภาคม 2560 
ปีที่ 11  ฉบับที่ 14 
เดือน มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ DEA group decision technique with preferential difference and rank approach for multiple criteria evaluation problems  
ชื่อวารสาร International Journal of Business Innovation and Research  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Inderscience publishers 
ISBN/ISSN 1751-0252  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 December 2017 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดความสูญเสียด้วยการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2561 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดความสูญเปล่าจากการใช้ข้อมูลในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบในยุคดิจิทัล 4.0 โดยการประยุกต์ใช้หลักการ ECDRS ร่วมกับ โซ่อุปทาน  
ชื่อวารสาร บริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มิถุนายน 2564 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นในกระบวนการเลี้ยงสุกรขุนด้วยหลักการ ECDRS ในจังหวัดเลย 
ชื่อวารสาร วารสารเทคโนโลยีสุรนารี  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 สิงหาคม 2564 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 25  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การปรับปรุงคุณภาพบริการดิจิทัล ด้วยการบูรณาการแบบจำลอง อี-เอส-ควอล์ และแบบจำลองของคาโน เข้าสู่เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ชื่อวารสาร อินฟอร์เมชั่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0859-015X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 กันยายน 2561 
ปีที่ 25  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Predictable Maintenance 4.0 by Applying Digital Technology: A Case Study of Heavy Construction Machinery 
ชื่อวารสาร Review of Integrative Business and Economics Research (RIBER)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Society of Interdisciplinary Business Research (SIBR)  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 August 2018 
ปีที่ 2019  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 34-46  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในโซ่อุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิก (Reduction Waste from the waiting in the supply chain of laboratory diagnostic procedures in clinical chemistry) 
ชื่อวารสาร วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 สิงหาคม 2561 
ปีที่ 13  ฉบับที่ 18 
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการโหลดสินค้าสำเร็จรูป ประเภทเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผง ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการ DMAIC กรณีศึกษา โรงงานชื่นใจ จังหวัดขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 สิงหาคม 2562 
ปีที่ ุ6  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 1-16  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 11 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดความสูญเปล่าในกระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาธุรกิจผลิตและจำหน่ายประตูไม้ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ชื่อวารสาร วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ID 244179  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กันยายน 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 12 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การจัดการเส้นทางขนส่งเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการจัดส่งสินค้าโดยใช้อัลกอริทึมแบบประหยัด กรณีศึกษา กิจเจริญทรัพย์ชุมแพขนส่ง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร บริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 พฤษภาคม 2565 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า 119  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 13 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดความสูญเสียโดยไม่ทราบสาเหตุในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลเกษตรผลจำกัด จังหวัดอุดรธานี  
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 1906-3180  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 ตุลาคม 2561 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 1-17  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 14 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดความสูญเปล่าในกระบวนการติดตั้งอินเทอร์เน็ต ด้วยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ กรณีศึกษาธุรกิจให้บริการติดตั้งอินเทอร์เน็ต จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 กันยายน 2563 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 15 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดความสูญเสียจากเวลาหยุดเดินเครื่องจักรด้วยการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและควบคุมอัตราความเร็วในกระบวนการพิมพ์แบบออฟเซ็ท 
ชื่อวารสาร วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 สิงหาคม 2563 
ปีที่ ฉบับที่ 12 
เดือน กรกฏาคม - กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 16 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นด้วยการวางผังตามกระบวนการผลิต กรณีศึกษาธุรกิจร้านกาแฟสดในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารบริหารศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 กันยายน 2563 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 23  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 17 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการลดความสูญเปล่า ในกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาธุรกิจจำหน่ายอะไหล่ยนต์ จังหวัดขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
ISBN/ISSN 1686-5715  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 มีนาคม 2563 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน 2563  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า 197-207  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 18 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดความคลาดเคลื่อนน้ำหนักในกระบวนการบรรจุแป้งมันสำปะหลังดัดแปร ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดลีนซิกส์ซิกม่าร่วมกับโซ่อุปทานสีเขียว: กรณีศึกษาธุรกิจแปรรูปมันสำปะหลังแห่งหนึ่งในประเทศไทย  
ชื่อวารสาร วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN ISSN: 1906-7933 และ ISSN: 2730-3276 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กันยายน 2564 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - กันยายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 19 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าจากความผิดพลาดและความล่าช้าในกระบวนการติดตามเอกสารทางการเงิน กรณีศึกษาสถานบริหารวิจัยคลินิกในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 ตุลาคม 2563 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 20 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดความสูญเปล่าจากกระบวนการขนส่งโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยอาร์คจีไอเอสออนไลน์ กรณีศึกษา ธุรกิจขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ 
ชื่อวารสาร วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (Journal of Information System in Business (JISB)) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 สิงหาคม 2564 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 75-86  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 21 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดความสูญเสียจากต้นทุนการไหลของวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มชนิดผงด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กันยายน 2562 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน กันยายน - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 1-16  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 22 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดการสูญเสียน้ำหนักในกระบวนการลำเลียงใบอ้อยอัดก้อนเหลี่ยมไปยังโรงไฟฟ้าชีวมวล กรณีศึกษา ธุรกิจรวบรวมใบอ้อยเพื่อเป็นเชื้อเพลิง ชีวมวล จังหวัดชัยภูมิ  
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน กันยายน - ธันวาคม 2562  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 23 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยการลดความสูญเปล่าใน กระบวนการล้างรถ กรณีศึกษาธุรกิจคาร์แคร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กันยายน 2562 
ปีที่ 36  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 24 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการติดตามเอกสารทางการเงินด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดห่วงโซ่อุปทาน 4.0 
ชื่อวารสาร วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 สิงหาคม 2562 
ปีที่ ฉบับที่ 17 
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 25 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Reducing the Waste in the Manufacturing of Sprockets Using Smart Value Stream Mapping to Prepare for the 4.0 Industrial Era. 
ชื่อวารสาร Review of Integrative Business and Economics Research (RIBER)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Society of Interdisciplinary Business Research (SIBR) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 August 2019 
ปีที่ 2020  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 158-173  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 26 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ กลยุทธ์การดำเนินการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดการวัดผลแบบสมดุล กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น Operations strategy for creating competitive advantage by applying the balanced scorecard concept : A case study of Maker Space, Khon Kaen University Library 
ชื่อวารสาร วารสารอินฟอร์เมชั่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 27  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 27 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการจัดสรรรถบรรทุกอ้อยด้วยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศผ่านโปรแกรม LINGO: กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลในจังหวัดขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ISBN/ISSN 2465-4264  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 กันยายน 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน - ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 28 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การนำระบบการวางแผนความต้องการวัสดุประยุกต์ใช้ในการผลิตชาผักเชียงดา กรณีศึกษา ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ISBN/ISSN ISSN 1906-7267  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กันยายน 2562 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 29 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการไหลของข้อมูลสารสนเทศภายใต้ห่วงโซ่อุปทานในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันและยางแผ่นรมควันอัดก้อน: กรณีศึกษา สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 กันยายน 2562 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 1-11  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 30 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การปรับปรุงประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิตแผ่นยางรมควัน และอัดก้อนยางในเขตพื้นที่ภาคใต้ 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 กันยายน 2562 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 31 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การวางแผนความต้องการวัสดุในการผลิตชาผักเชียงดา กรณีศึกษา ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อวารสาร วารสารเกษตรพระวรุณ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กันยายน 2562 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 32 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดความสูญเปล่าด้วยการประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน กรณีศึกษา สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ 
ชื่อวารสาร วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 ตุลาคม 2562 
ปีที่ ฉบับที่ 17 
เดือน มกราคม - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 33 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเลือกรูปแบบการกระจายสินค้าที่เหมาะสมด้วยตัวแบบหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม: กรณีศึกษาธุรกิจกระจายสินค้าเครื่องดื่ม 
ชื่อวารสาร วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ISBN/ISSN 2228-8724  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 สิงหาคม 2563 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน มกราคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 34 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การจัดการพยากรณ์อุปสงค์การใช้ยาในโซ่อุปทาน ภายใต้การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019  
ชื่อวารสาร วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ISBN/ISSN 1905-9329  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มิถุนายน 2565 
ปีที่ 19  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 35 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดความสูญเสียที่เกิดจากการหยุดเดินเครื่องจักรโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเพลาด้วยการวัดประสิทธิผลโดยรวม 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 มิถุนายน 2564 
ปีที่ 33  ฉบับที่
เดือน กรกฏาคม–กันยายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 36 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การปรับปรุงการดำเนินงานด้วยการลดความสูญเปล่าจากการผลิตหน้าต่างอลูมิเนียม ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 
ชื่อวารสาร วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 กันยายน 2565 
ปีที่ 17  ฉบับที่ 26 
เดือน มกราคม - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 37 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การจัดการความสูญเปล่าจากข้อมูลการส่งสินค้าที่ผิดพลาด โดยการประยุกต์ใช้ โซ่อุปทานดิจิทัลและวงจรบริหารงานคุณภาพ กรณีศึกษา ธุรกิจแฟรนไชส์ชาบูเสียบไม้ กรุงเทพมหานคร 
ชื่อวารสาร วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (Journal of Information System in Business (JISB) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร โครงการปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 ตุลาคม 2565 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเพิ่มผลิตภาพด้านแรงงานด้วยหลักการการศาสตร์ในกระบวนการผลิตน้าดื่มบรรจุถัง ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2539 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กันยายน 2559 ถึง 15 กันยายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2559  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 115-124  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในกระบวนการให้บริการลูกค้า : กรณีศึกษาธนาคาร XYZ จังหวัดขอนแก่น Waste Reduction due to Delayed Customer Service Process of XYZ : A Case Study of Bank XYZ, Khon Kaen  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมทางการวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 พฤษภาคม 2560 ถึง 28 พฤษภาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 194-204  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดของเสียในกระบวนการผลิตผ้าใบพลาสติกของโรงงาน XYZ จังหวัดนครราชสีมา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 พฤษภาคม 2560 ถึง 28 พฤษภาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1023-1032  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสูญเปล่าในโซ่อุปทานของกระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง: กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ สาชาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 พฤษภาคม 2560 ถึง 28 พฤษภาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1003-1012  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการลดความสูญเปล่าในกระบวนการขนส่งของร้านจำหน่ายสินค้ามือสอง ABC จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2560 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 ถึง 24 กันยายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 662-667  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาของกระบวนการทำงานจัดจำหน่ายผ้าของ ร้านเคี่ยงฮวดค้าผ้า จังหวัดขอนแก่น Study of Motion and Time of Working Processes of Fabric Distribution of Kieng Haod cloth shop, Khon Kaen  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 พฤษภาคม 2560 ถึง 28 พฤษภาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1638-1645  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการผลิตน้ำนมดิบ กรณีศึกษา บอสฟาร์ม จังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 ถึง 24 กันยายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 680-683  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความสูญเปล่าที่เกิดจากของเสียในกระบวนการผลิตเค้ก กรณีศึกษาโรงงาน ABC Bakery จำกัด จังหวัดปทุมธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 ถึง 24 กันยายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 619-624  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตลำไย การณีศึกษา สวนลำไย XYZ จ.สุรินทร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กันยายน 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 ถึง 24 กันยายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 684-689  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Reducing Loss in Healthy Juices Production with Productivity Improvement 4.0  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กรกฎาคม 2562 
ชื่อการประชุม SIBR 2019 Osaka conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กรกฎาคม 2562 ถึง 5 กรกฎาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The society of Interdiscriplinary Business Research(SIBR) 
สถานที่จัดประชุม Ark hotel   จังหวัด/รัฐ Osaka japan 
Proceeding Paper Volume 8(2019)  Proceeding Paper Issue 4(๋July) 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 12  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Michael K Fung Editor, Review of Integrative Business & Economics Research 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 11 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความสูญเปล่าในกระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็น กรณีศึกษาธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์กล้องวงจรปิด จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 มิถุนายน 2561 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถานที่จัดประชุม อาคารวิจัยและพัฒนาฯ คณะวิทยาการจัดการ  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue 2561 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 541-552  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 12 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของการผลิตแบบลีน โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 มิถุนายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 641-655  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 13 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการกรณีศึกษา โรงพยาบาลภาครัฐ จังหวัดอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 มิถุนายน 2561 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถานที่จัดประชุม อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 708-718  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 14 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ THE LOSS REDUCTION IN THE PRODUCTION PROCESS OF POWDER BEVERAGE. CASE STUDY OF XYZ CO., LTD. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 ถึง 23 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาและการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1066  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 15 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการจัดโต๊ะอาหารของธุรกิจบุฟเฟต์ชาบู : กรณีศึกษาร้านปลาวาฬใจดี สุกี้แอนด์ชาบู สาขากังสดาล จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 ถึง 23 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 245-250  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล บทความวิชาการดีเยี่ยม (BEST PAPER AWARD)  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 16 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการส่งสำนวนการสอบสวน กรณีศึกษาสถานีตำรวจในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2563 ถึง 3 ตุลาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2563  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 403-409  Proceeding Paper Editors/edition/publisher วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 17 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตกุนเชียงหมูโดยการประยุกต์ หลักการ ECRS และแนวคิดลีน 4.0 กรณีศึกษา ธุรกิจหมูยอแม่ถ้วน จังหวัดหนองคาย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2563 The 7th National Conference on Business Management and Innovation 2020 "Business Transformation" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2563 ถึง 3 ตุลาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume ปีที่ 7 2563  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 21 - 29  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 18 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในกระบวนการอบแห้งแบบแอร์ดราย กรณีศึกษาธุรกิจจำหน่ายไม้แปรรูปกลมกิตค้าไม้จังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 ตุลาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 The 7th National Conference on Business Management and Innovation 2020 "Business Transformation" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2563 ถึง 3 ตุลาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume (ปีที่ 7) พ.ศ. 2563  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2-11  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 19 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการพิมพ์ถุงกระดาษ กรณีศึกษา ธุรกิจโรงพิมพ์ระบบออฟเซ็ท จังหวัดชัยภูมิ THE REDUCTION OF WASTE CAUSED BY DELAY OF PAPER BAGS IN PRINTING PROCESS: A CASE STUDY OF OFF-SET PRINTING HOUSE, CHAIYAPHUM PROVINCE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำป` 2563 ครั้งที่ 7 The 7th National Conference on Business Management and Innovation 2020 (NCBMI 2020) “Business Transformation” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2563 ถึง 3 ตุลาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกGน  
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกGน   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2563 ปีที่ 7  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1097-1105  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 20 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการรับซื้อขยะรีไซเคิล ด้วยแนวคิดลีน กรณีศึกษา ร้าน ธนพล อ.พล จ.ขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 3 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 พฤษภาคม 2558 ถึง 24 พฤษภาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
Proceeding Paper Volume 2558  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1081-1095  Proceeding Paper Editors/edition/publisher NCBA 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 21 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดของเสียในกระบวนการผลิตเหล็กกึ่งสำเร็จรูปของร้านปึงเจริญแสตนเลส-สตีล จังหวัดอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2560 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 ถึง 24 กันยายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 636-639  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 22 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การปรับปรุงคุณภาพบริการดิจิทัลด้วยการบูรณาการเครื่องมือวัดคุณภาพบริการ E-S-QUAL และ Kano's Model กรณีศึกษา: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 มิถุนายน 2561 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue 2561 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 719-731  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 23 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในโซ่อุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิกภายใต้ระบบ Integration Definition for Function Modeling (IDEF) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 มิถุนายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถานที่จัดประชุม อาคารวิจัยและพัฒนาฯ คณะวิทยาการ   จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 733-744  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 24 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษารอบเวลาของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการประยุกต์ใช้เส้นทางวิกฤต กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสำเร็จรูป 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 มิถุนายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถานที่จัดประชุม อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 411-422  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 25 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวางแผนการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธนีอย่างมีประสิทธิอภาพ กรณีศึกษา บริษัทสายแก้ว แต่ทวีทรัพย์ จำกัด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางะุรกิจและนวัติกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 ถึง 23 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 418-423  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 26 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Reducing the waste in transportation process by reducing empty backhaul trucks with applying digirtal 4.0:case study of Udomsap Transport ,Chaiyaphum Province 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 ถึง 23 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 27 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการให้บริการลูกค้า ด้วยดิจิทัล 4.0 กรณีศึกษา ธนาคาร KKB จังหวัดบึงกาฬ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 ถึง 23 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 293  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 28 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนขนส่งน้ำแข็งภายใต้โซ่อุปทาน  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กันยายน 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 8) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กันยายน 2564 ถึง 25 กันยายน 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 468  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 29 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการลดความคลาดเคลื่อนน้ำหนักในกระบวนการบรรจุแป้งมันสำปะหลังดัดแปร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กันยายน 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 8) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กันยายน 2564 ถึง 25 กันยายน 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ออนไลน์  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 502-511  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 30 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากต้นทุนเที่ยวกลับในกระบวนการจัดส่งปุ๋ยเคมี ด้วยการประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษาร้านค้าปุ๋ยเคมีการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กันยายน 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2564 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กันยายน 2564 ถึง 25 กันยายน 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 476  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 31 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ องค์ประกอบของตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพและอุปสรรคในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านผลิตภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กันยายน 2559 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 กันยายน 2559 ถึง 25 กันยายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 122-126  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 32 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความล่าช้าในกระบวนการขนส่งเฟอร์นิเจอร์: กรณีศึกษาร้านบ้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 กันยายน 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 8) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กันยายน 2564 ถึง 25 กันยายน 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ออนไลน์  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 398-404  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 33 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเปล่าในกระบวนการบรรจุเบียร์กระป๋องโดยประยุกต์ใช้เทคนิค ลีนซิกซ์ซิกม่า กรณีศึกษาบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่จำกัด  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2559 ถึง 15 พฤษภาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2559  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 125-136  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 34 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในกระบวนการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์: กรณีศึกษาศูนย์บริการตัวถังและสีรถยนต์ ABC หนองคาย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2559 ถึง 15 พฤษภาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2559  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 895-908  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 35 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในห่วงโซ่อุปทาน ของกระบวนการจัดหาเลือดภายใต้ระบบ IDEF 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2559 ถึง 15 พฤษภาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2559  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 91-102  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 36 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานกระบวนการจัดซื้อเมล็ดกาแฟ ด้วยผังกระบวนการ ของธุรกิจภายใต้ระบบ INTEGRATION DEFINITION FOR FUNCTION MODELING (IDEF) : กรณีศึกษา บริษัทคอฟ เฟ ลิซ จำกัด จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4 The 4th Annual National Conference on Business and Accounting 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2559 ถึง 15 พฤษภาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม ณ อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 137-148  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 37 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าจากการบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้ขายภายในห่วงโซ่อุปทานสำหรับร้านยาค้าปลีก XYZ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4 The 4th Annual National Conference on Business and Accounting 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2559 ถึง 15 พฤษภาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 103-114  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 38 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการส่งสินค้า กรณีศึกษา ธุรกิจแฟรนไชส์ชาบูเอ็กซ์เพลส จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ตุลาคม 2565 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 9 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 ตุลาคม 2565 ถึง 1 ตุลาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 348  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 39 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดการความล่าช้าในกระบวนการส่งมอบคอนกรีตผสมเสร็จ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ตุลาคม 2565 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 9 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 ตุลาคม 2565 ถึง 1 ตุลาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ จังหวัดขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 334  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 40 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทานกระบวนการขนส่งเอทานอลด้วยการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้า กรณีศึกษาโรงงานเอทานอล จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ตุลาคม 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 ตุลาคม 2565 ถึง 1 ตุลาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 391  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 41 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดการลดขยะด้วยการประยุกต์ใช้ห่วงโซ่คุณค่าสีเขียวในชุมชน จังหวัดชัยภูมิ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ตุลาคม 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัฒกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2565 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 ตุลาคม 2565 ถึง 1 ตุลาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 354  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 42 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการผลิตแอสฟัลต์ติก 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ตุลาคม 2565 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 9 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 ตุลาคม 2565 ถึง 1 ตุลาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย   จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 322-333  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 43 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การปรับปรุงกระบวนการบริการลูกค้า กรณีศึกษาธุรกิจร้านกาแฟสดบีบีพี จังหวัดขอนแก่น IMPROVING CUSTOMER SERVICE PROCESS: A CASE STUDY OF FRESH COFFEE SHOP, KHON KAEN PROVINCE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ตุลาคม 2566 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 10 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 ตุลาคม 2566 ถึง 1 ตุลาคม 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2023  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 485-493  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper