2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Reducing Loss in Healthy Juices Production with Productivity Improvement 4.0  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กรกฎาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม SIBR 2019 Osaka conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The society of Interdiscriplinary Business Research(SIBR) 
     สถานที่จัดประชุม Ark hotel  
     จังหวัด/รัฐ Osaka japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 กรกฎาคม 2562 
     ถึง 5 กรกฎาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 8(2019) 
     Issue (เล่มที่) 4(๋July) 
     หน้าที่พิมพ์ 12 
     Editors/edition/publisher Michael K Fung Editor, Review of Integrative Business & Economics Research 
     บทคัดย่อ Reducing loss in production with productivity improvement 4.0 has a crucial role in the use of technology for efficient production development. The objective of this research was to measure the productivity increase rate in healthy juices in order to present the pathway for loss reduction in healthy juices with productivity improvement 4.0. The author collected data from informants through 14 activities including observation and in-depth interview, before analyzing the received data with the Integrated Definition for Function Modeling & Value Stream Mapping (IDEF & VSM), using Solver Version 2016. According to the study, it was found that the loss reduction in healthy juices occurs during the cutting process, the boiling process, and the pasteurizing process. After checking the productivity increase in healthy juices production, the total time spending is 8 hours and the rate of is 6.66 minutes/bottle; the total amount is 2,880 bottles, which is lower than the expectation. The author, therefore, offered the pathway for loss reduction in healthy juices with productivity improvement 4.0 and found that it is able to reduce the loss during the activity, resulting in the productivity increasing to 4,000 bottles. Within 8 hours, the productivity rate is 4.80 minutes/bottle, an increasing number of 38.88%. This benefits the entrepreneurs to increase productivity efficiently and effectively. 
ผู้เขียน
605740206-7 น.ส. นันทภัค พรชัย [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0