2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการจัดโต๊ะอาหารของธุรกิจบุฟเฟต์ชาบู : กรณีศึกษาร้านปลาวาฬใจดี สุกี้แอนด์ชาบู สาขากังสดาล จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 245-250 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสูญเปล่า หาสาเหตุที่เกิดจากความล่าช้า และกำหนดแนวทางการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการจัดโต๊ะอาหาร ผลการวิจัยพบว่า การสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับกระบวนการจัดโต๊ะอาหาร ทำให้ทราบว่ามีกิจกรรมย่อยที่เกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 30 กิจกรรม โดยระยะทางเฉลี่ยเท่ากับ 87.73 เมตร และเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 นาที และได้นำเครื่องมือ IDEF และ VSM ผสมผสานวิธีการกัน พบว่าความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น มีกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า จำนวน 8 กิจกรรม ระยะทางเฉลี่ยเท่ากับ 59.23 เมตร และเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 1.35 นาที จากการศึกษาสาเหตุที่เกิดจากความล่าช้า พบว่ามีทั้งหมด 5 สาเหตุ ดังนี้ 1. วิธีการทำงานที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นระบบ 2. พนักงานไม่มีทักษะการเก็บโต๊ะและไม่ชำนาญงาน 3. การทำงานที่ซ้ำซ้อน 4. อุปกรณ์ทำความสะอาดไม่เพียงพอ และ 5. การสื่อสารระหว่างพนักงานรับลูกค้าและพนักงานเก็บโต๊ะ และมีแนวทางในการลดความสูญเปล่า ดังนี้ 1. การทำงานในกระบวนการจัดโต๊ะอาหารอย่างมีระบบ และทำงานอย่างถูกต้อง 2. ทำให้พนักงานที่ไม่ชำนาญงานเก็บโต๊ะมีทักษะการเก็บโต๊ะอาหารเพิ่มขึ้น 3. การแบ่งหน้าที่งานแต่ละแผนกให้ชัดเจน และจัดหารถเข็นช่วยเก็บโต๊ะอาหาร 4. จัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดเพิ่มให้เพียงพอกับจำนวนการใช้งาน และ 5. จัดหาวิทยุสื่อสารมาช่วยในการสื่อสารระหว่างพนักงานแต่ละแผนก 
ผู้เขียน
595740105-2 น.ส. เบญจพร จูวัฒนสำราญกุล [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล บทความวิชาการดีเยี่ยม (BEST PAPER AWARD) 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 23 กันยายน 2561 
แนบไฟล์
Citation 0