2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 595740105-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เบญจพร จูวัฒนสำราญกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss BENJAPORN JUWATTANASAMRANKUL
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 88/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการจัดโต๊ะอาหารของธุรกิจบุฟเฟต์ชาบู ร้านปลาวาฬใจดี สุกี้แอนด์ชาบู สาขากังสดาล จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) REDUCE WASTES FROM THE DELAYED MANUFACTURING OF TABLE ARRANGEMENT OF SHABU BUFFET BUSINESS WHALE JAIDEE SUKI AND SHABU, KANGSADAN BRANCH, KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 8 มิถุนายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 กันยายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 ตุลาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการจัดโต๊ะอาหารของธุรกิจบุฟเฟต์ชาบู : กรณีศึกษาร้านปลาวาฬใจดี สุกี้แอนด์ชาบู สาขากังสดาล จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 ถึง 23 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 245-250  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ได้รับรางวัล บทความวิชาการดีเยี่ยม (BEST PAPER AWARD)  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น