2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการโหลดสินค้าสำเร็จรูป ประเภทเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผง ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการ DMAIC กรณีศึกษา โรงงานชื่นใจ จังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 สิงหาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ ุ6 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 1-16 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Reduce waste of delayed on process powder beverage loading, non-value added, DMAIC of powder beverage 
ผู้เขียน
605740233-4 นาย ภัคคนันท์ รัตนขจรจิตต์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0