2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605740233-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภัคคนันท์ รัตนขจรจิตต์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PAKKANAN RATANAKAJONJIT
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการโหลดสินค้าสำเร็จรูปประเภทเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการ DMAIC กรณีศึกษาโรงงานชื่นใจ จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) REDUCE WASTES OF DELAYED ON LOADING PROCESS OF POWDER BEVERGAGE BY APPLY DMAIC : A CASE STUDY CHEUNJAI FACTORY KHON KAEN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 24 กุมภาพันธ์ 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 สิงหาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 สิงหาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 208/2561 ลว. 25 ธันวาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการโหลดสินค้าสำเร็จรูป ประเภทเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผง ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการ DMAIC กรณีศึกษา โรงงานชื่นใจ จังหวัดขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 สิงหาคม 2562 
ปีที่ ุ6  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 1-16  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ