2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การปรับปรุงประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิตแผ่นยางรมควัน และอัดก้อนยางในเขตพื้นที่ภาคใต้ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม - มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์กิจกรรมโลจิตสติกส์ในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันและอัดก้อนยางจากการศึกษากระบวนการกิจกรรมโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันประกอบด้วย 6 กิจกรรมและนำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Atlast.ti บุคคลหรือส่วนงานที่ให้ปัจจัยนำเข้า ได้แก่ พ่อค้าคนกลาง เกษตรกรรายย่อย เจ้าหน้าที่ของสถาบันเกษตรกร และแรงงาน ปัจจัยนำเข้าได้แก่ น้ำยางสด เครื่องชั่งรถบรรทุก สมุดบันทึก ปากกา ผลลัพธ์ได้แก่ แผ่นยางรมควันที่ได้คุณภาพ มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิตแผ่นยางรมควันมีส่วนทำให้เกิดประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิตจากการศึกษาความสัมพันธ์ของกิจกรรมในกระบวนการผลิต พ่อค้าคนกลาง เกษตรกรรายย่อย ผู้นำเข้าน้ำยางสดควรมีแนวทางเพื่อรักษาสภาพน้ำยางให้มีคุณภาพ แรงงาน ได้รับการฝึก และปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญ มีการจ้างงานแบบเหมาจ้างคือจ่ายตามคุณภาพยางที่ได้กำหนดแผ่นยางชนิด RSS3 และตามน้ำหนักโรงแผ่นยางรมควัน โรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งคุณภาพแผ่นยางรมควันได้ในระดับหนึ่งให้กับโรงอัดก้อนยางเพื่อนำแผ่นยางรมควันไปอัดก้อนยางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพควรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในกระบวนการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของทั้งโรงงานกับดูแลการทำงานของแรงงานให้ได้มาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานโรงแผ่นยางรมควัน และอัดก้อนยางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี การเข้าใจเกี่ยวกับขนาดการการผลิตตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการทำให้เข้าใจ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในลำดับต่อไป  
     คำสำคัญ ประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ กิจกรรมโลจิสติกส์  
ผู้เขียน
605740167-1 นาย เกรียงไกร วงษ์คำอุด [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0