2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การลดความสูญเสียจากต้นทุนการไหลของวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มชนิดผงด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 1-16 
     บทคัดย่อ การประยุกต์ใช้บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุเป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถลดความสูญเสียจากการใช้วัสดุในกระบวนการผลิต ด้วยการวิเคราะห์ความสูญเสียในรูปของต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการไหลของวัสดุในแต่ละกิจกรรมและวิเคราะห์ต้นทุนการไหลของวัสดุในกระบวนผลิตเครื่องดื่มชนิดผง รวมถึงวิเคราะห์ความสูญเสียและกำหนดแนวทางการลดความสูญเสียจากต้นทุนการไหลของวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มชนิดผงด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ โดยผู้ศึกษาได้เก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 22 ราย ด้วยการสังเกตและสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้คำถามแบบปลายเปิด พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ รวมถึงแผนภูมิพาเรโต้และแผนภูมิคอลัมน์ ผลจากการศึกษาการไหลของวัสดุพบว่าแต่ละกิจกรรมมีความสูญเสียที่แตกต่างกันและเมื่อวิเคราะห์ต้นทุนการไหลของวัสดุพบว่าต้นทุนของวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าอยู่ที่ร้อยละ 2.00 และพบว่าความสูญเสียจากต้นทุนการไหลของวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าอยู่ในกิจกรรมปั่นหัวเชื้อ เมื่อลดความสูญเสียจากต้นทุนการไหลของวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าในกระบวนผลิตเครื่องดื่มชนิดผงด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุพบว่า สามารถลดได้ถึง 17,400.20 บาท เมื่อเทียบกับกำลังการผลิตเครื่องดื่มชนิดผงที่ 9,381.59 กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละความสูญเสียที่ลดลงถึง 2.83 ส่งผลทำให้ต้นทุนการไหลของวัสดุในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มชนิดผงลดลงได้มากกว่า 83 ล้านบาทต่อปี ผลจากการศึกษานี้ทำให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากต้นทุนการไหลของวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งจะเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดทำรายงานบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
     คำสำคัญ ความสูญเสีย, การไหลของวัสดุ, ต้นทุนการไหลของวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า, กระบวนการผลิตเครื่องดื่มชนิดผง, บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ 
ผู้เขียน
605740211-4 น.ส. บงกชกร สุภารี [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0