2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการส่งสำนวนการสอบสวน กรณีศึกษาสถานีตำรวจในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2563 
     ถึง 3 ตุลาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2563 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 403-409 
     Editors/edition/publisher วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     บทคัดย่อ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้า ส่งผลให้กระบวนการส่งสำนวนการสอบสวนมีความรวดเร็วมากขึ้นและส่งผลดีต่อภาพลักษณ์องค์กร ดังนั้นการศึกษาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้า และเพื่อเสนอแนวทางการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการส่งสำนวนการสอบสวน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกรวมถึงการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 17 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนผังตามเวลา แผนผังกระบวนการ การวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรมรวมถึงหลักการ ECRS ผลการศึกษาพบความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า ได้แก่ สอบถามผลประวัติผู้รับบริการ รวมถึงรอตรวจสอบและติดต่อกลับ จึงได้เสนอแนวทางการลดความสูญเปล่า โดยตัดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า รวมถึงเรียงลำดับกิจกรรมใหม่ให้มีความรวดเร็ว และทำให้งานง่ายขึ้นด้วยการพัฒนาโปรแกรมสำหรับสืบค้นผลประวัติของผู้รับบริการ ทำให้กระบวนการส่งสำนวนการสอบสวนมีความรวดเร็วมากขึ้น 24-48 ชั่วโมง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรไปในทางที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้รับบริการ 
ผู้เขียน
615740118-5 ร.ต.อ.หญิง จุฑารัตน์ โคตรจันทึก [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0