2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Reducing the Waste in the Manufacturing of Sprockets Using Smart Value Stream Mapping to Prepare for the 4.0 Industrial Era. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 สิงหาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Review of Integrative Business and Economics Research (RIBER)  
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (ProQuest) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Society of Interdisciplinary Business Research (SIBR) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2020 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 158-173 
     บทคัดย่อ The current manufacturing process of sprockets will need to incorporate the use of digital technology and artificial intelligence to improve its efficiency in order to prepare for the 4.0 industrial era. Even though inefficiencies will always be present in manufacturing processes, it is the objective of this research to reduce the inefficiencies in the manufacturing process of sprockets. The aim is to adapt and use Smart Value Stream Mapping to improve the manufacturing process to be ready for the 4.0 industrial era. The researcher has collected data from 22 key informants by way of observation and in-depth interviews. The data was then analyzed using the IDEF0 function modeling methodology and the manufacturing time was also studied. Pareto diagram and Why-Why analysis were also used. Smart Value Stream Mapping was adapted and used along with these methods. The research found that once the inefficiencies have been reduced by using Smart Value Stream Mapping to improve the manufacturing process, the efficiency of the manufacturing process increased by 74.05%. This resulted in an 9.93% reduction in manufacturing time, increasing the manufacturing capacity by 11.11%. This amounted to a 199,857 Baht increase in annual revenue for the manufacturer. The insights gained from this research can also be adapted to help improve other manufacturing lines in the future. 
     คำสำคัญ Reduction of Inefficiencies, Manufacturing Process of Sprockets, Smart Value Stream Mapping, 4.0 Industrial Era. 
ผู้เขียน
605740215-6 นาย ประเสริฐ ยุพิน [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0