2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605740215-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ประเสริฐ ยุพิน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PRASERT YUPHIN
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 19/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเฟืองโซ่ ด้วยการประยุกต์ใช้สายธารคุณค่าอัจฉริยะ กรณีศึกษา บริษัท สง่ายนต์ ออโต้เวิร์ค จำกัด จังหวัด บุรีรัมย์ 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) REDUCING THE WASTE IN MANUFACTURING OF SPROCKETS USING SMART VALUE STREAM MAPPING : A CASE STUDY OF SANGAYONT AUTOWORK CO., LTD, BURIRAM PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 4 มีนาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 สิงหาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 สิงหาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 208/2561 ลว. 25 ธันวาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Reducing the Waste in the Manufacturing of Sprockets Using Smart Value Stream Mapping to Prepare for the 4.0 Industrial Era. 
ชื่อวารสาร Review of Integrative Business and Economics Research (RIBER)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Society of Interdisciplinary Business Research (SIBR) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 August 2019 
ปีที่ 2020  ฉบับที่
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 158-173  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ