2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยการลดความสูญเปล่าใน กระบวนการล้างรถ กรณีศึกษาธุรกิจคาร์แคร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 36 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การเพิ่มผลิตภาพแรงงานมีความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน โดยอาศัยวิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานที่ เหมาะสมด้วยการลดความสูญเปล่า การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลิตภาพ แรงงานและเสนอแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยการลดความสูญเปล่าใน กระบวนการล้างรถ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 16 คน ด้วยการ สังเกตแบบมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับการวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิ กระบวนการไหล กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าแต่จำเป็นต้องมี และกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า รวมถึงแผน ภาพการไหล Why-Why Analysis, How-How Analysis และ 5W1H ร่วมกับ ECRS ผลการวิจัยพบว่า เมื่อวัด ผลิตภาพแรงงานของทีม A วัดได้ 1.85 ขณะที่ทีม B วัดได้ 1.96 คันต่อชั่วโมง แรงงาน จึงเสนอผลการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยการลดความสูญเปล่า พบว่า สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานจาก 1.85 เป็น 2.47 คันต่อชั่วโมงแรงงาน และ 1.96 เป็น 2.50 คันต่อชั่วโมงแรงงาน ส่งผลให้ระยะเวลาการปฏิบัติงานของทีม A ลดลงจาก 32.43 เป็น 24.30 นาทีต่อคัน และทีม B ลดลงจาก 31.07 เป็น 24.00 นาทีต่อคัน ผู้วิจัยจึงเสนอให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยการลดความสูญเปล่าในกระบวนการล้างรถ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน ธุรกิจคาร์แคร์ได้ต่อไป  
     คำสำคัญ ผลิตภาพแรงงาน ความสูญเปล่า กระบวนการล้างรถ ธุรกิจคาร์แคร์ 
ผู้เขียน
605740189-1 นาย ดิษฐวัฒน์ พรรณประสาทน์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0