2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605740189-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ดิษฐวัฒน์ พรรณประสาทน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. DITTAWAT PHANPRASAT
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 76/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าและการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นในกระบวนการล้างรถ กรณีศึกษาบ้านรักษ์รถคาร์แคร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) LABOR PRODUCTIVITY IMPROVEMENT BY REDUCING WASTE DUE TO DELAYS AND UNNECESSARY MOTIONS IN CARWASH PROCESS: A CASE STUDY OF BAN RAK ROD CARWASH IN KALASIN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 24 กุมภาพันธ์ 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 สิงหาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 กันยายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 208/2561 ลว. 25 ธันวาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยการลดความสูญเปล่าใน กระบวนการล้างรถ กรณีศึกษาธุรกิจคาร์แคร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กันยายน 2562 
ปีที่ 36  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ