2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นในกระบวนการเลี้ยงสุกรขุนด้วยหลักการ ECDRS ในจังหวัดเลย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 สิงหาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเทคโนโลยีสุรนารี  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 17 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 25 
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสูญเปล่า รวมถึงศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสูญเปล่าและเพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นในกระบวนการเลี้ยงสุกรขุนด้วยหลักการ ECDRS ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานมีหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลในระดับปัจเจกบุคคลเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม รวมถึงสัมภาษณ์เชิงลึกโดยสุ่มแบบเจาะจง มีกลุ่มเป้าหมาย 18 คน และเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามโดยสุ่มแบบมีระบบ มีกลุ่มตัวอย่าง 101 คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิกระบวนการไหล ผังการดําเนินการ ปัจจัยเชิงสาเหตุ แผนผังกระบวนการ IDEF และหลักการ ECDRS ผลการวิจัยพบว่า ความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นในกระบวนการเลี้ยงสุกรขุนส่งผลให้เวลาในการปฏิบัติงานสูงถึง 57.04 นาที โดยปัจจัยส่วนการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นมากที่สุด และพบว่าผลิตภาพแรงงานมีค่า 63.16 ตัวต่อชั่วโมงแรงงาน จึงเสนอแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานทำให้ระยะเวลาการปฏิบัติงานลดลงจาก 57.04 เป็น 53.11 นาที ส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นจาก 63.16 เป็น 66.11 ตัวต่อชั่วโมงแรงงาน ผู้วิจัยจึงเสนอเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุนให้ความสำคัญต่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยลดความสูญเปล่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
     คำสำคัญ ผลิตภาพแรงงาน ความสูญเปล่า การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น การเลี้ยงสุกรขุน หลักการ ECDRS จังหวัดเลย 
ผู้เขียน
625740030-0 นาย ธรณินทร์ สอนพรม [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0