2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625740030-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธรณินทร์ สอนพรม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THORRANIN SONPHROM
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 27/2563 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นในกระบวนการเลี้ยงสุกรขุนในจังหวัดเลย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) INCREASING OF LABOR PRODUCTIVITY BY REDUCING THE WASTE CAUSED BY UNNECESSARY MOTIONS IN THE FATTENING SWINE FARMING IN LOEI PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 28 ธันวาคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 12 มิถุนายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 12 กรกฎาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 110/2563 ลว. 25 พฤศจิกายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นในกระบวนการเลี้ยงสุกรขุนด้วยหลักการ ECDRS ในจังหวัดเลย 
ชื่อวารสาร วารสารเทคโนโลยีสุรนารี  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 สิงหาคม 2564 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 25  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ