2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การปรับปรุงคุณภาพบริการดิจิทัลด้วยการบูรณาการเครื่องมือวัดคุณภาพบริการ E-S-QUAL และ Kano's Model กรณีศึกษา: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 มิถุนายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     จังหวัด/รัฐ สงขลา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 มิถุนายน 2561 
     ถึง 30 มิถุนายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 10 
     Issue (เล่มที่) 2561 
     หน้าที่พิมพ์ 719-731 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
595740306-2 น.ส. นิติยา ชุ่มอภัย [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0