2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การลดความสูญเสียที่เกิดจากการหยุดเดินเครื่องจักรโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเพลาด้วยการวัดประสิทธิผลโดยรวม 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 มิถุนายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 33 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฏาคม–กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การลดความสูญเสียที่เกิดจากการหยุดเดินเครื่องจักรโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้ามีความสำคัญต่อเวลาเดินเครื่องจักรและการเพิ่มประสิทธิผลโดยรวม ทำให้ลดต้นทุนความสูญเสีย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการลดความสูญเสียที่เกิดจากการหยุดเดินเครื่องจักรโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเพลา โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 140 คน และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม จากผู้ให้ข้อมูล 27 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าและไม่เพิ่มคุณค่า แผนผังสายธาร โมเดลสมการโครงสร้างเพื่อหาปัจจัยเชิงสาเหตุ ร่วมกับการวัดประสิทธิผลโดยรวม ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมกลึงชิ้นส่วนเพลาทำให้เกิดความสูญเสียจากการหยุดเดินเครื่องจักร โดยการวางแผนเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น จึงได้เสนอแนวทางการลดความสูญเสียด้วยการวัดประสิทธิผลโดยรวม ทำให้เวลาในการหยุดเดินเครื่องจักรลดลงจาก 110.58 เป็น 52.24 นาทีต่อวัน ส่งผลให้ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 61.21 เป็นร้อยละ 86.24 ขณะที่ต้นทุนความสูญเสียลดลงจาก 5.26 เป็น 1.70 บาทต่อชิ้น ผู้วิจัยจึงเสนอให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อการลดความสูญเสียที่เกิดจากการหยุดเดินเครื่องจักรโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไป  
     คำสำคัญ การลดความสูญเสีย การหยุดเดินเครื่องจักร ชิ้นส่วนเพลา ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร  
ผู้เขียน
625740175-4 นาย จตุรงค์ สันพลี [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0