2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการลดความสูญเปล่า ในกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาธุรกิจจำหน่ายอะไหล่ยนต์ จังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 มีนาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
     ISBN/ISSN 1686-5715 
     ปีที่ 16 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน 2563
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 197-207 
     บทคัดย่อ กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังที่ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความสูญเปล่าด้านความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าคงคลัง ต้นทุนที่สูง และระยะเวลาที่ล่าช้า การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังตั้งแต่ด้านความผิดพลาดของข้อมูลในการตรวจนับสินค้าคงคลัง ด้านต้นทุนการจัดเก็บอะไหล่ยนต์ และด้านระยะเวลาในการค้นหาอะไหล่ยนต์ และเพื่อเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการลดความสูญเปล่าในกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง โดยเก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 16 คน ด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อัตราความผิดพลาดของข้อมูลในการตรวจนับสินค้าคงคลัง การคำนวนหาต้นทุนจม และค่าเฉลี่ยเวลา รวมถึง Why- Why Analysis ผลการวิจัยพบว่าเมื่อวัดประสิทธิภาพของอัตราความผิดพลาดของข้อมูลในการตรวจนับสินค้าคงคลังพบความสูญเปล่าถึงร้อยละ 46.23 เช่นเดียวกับต้นทุนการจัดเก็บอะไหล่ยนต์เกิดความสูญเปล่าสูงถึง 740,815 บาท ขณะที่ระยะเวลาในการค้นหาอะไหล่ยนต์ พบว่าเกิดความสูญเปล่าสูงถึง 10.9 นาทีต่อรายการ เมื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการลดความสูญเปล่าในกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง พบว่าสามารถลดความผิดพลาดของข้อมูลในการตรวจนับสินค้าคงคลังได้ถึงร้อยละ 13.59 เช่นเดียวกับต้นทุนการจัดเก็บ อะไหล่ยนต์ที่ลดลงถึง 94,372 บาท ขณะที่ระยะเวลาในค้นหาอะไหล่ยนต์รวดเร็วขึ้นถึง 4.8 นาทีต่อรายการ ผู้วิจัยจึงเสนอให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดความสูญเปล่าตั้งแต่ด้านความผิดพลาดในกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง ต้นทุน และระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
     คำสำคัญ ประสิทธิภาพ, ความสูญเปล่า, กระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง, ต้นทุน, ระยะเวลา, ความผิดพลาดของข้อมูล 
ผู้เขียน
615740018-9 น.ส. ชลธิชา สินธุสุวรรณ์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0