2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การนำระบบการวางแผนความต้องการวัสดุประยุกต์ใช้ในการผลิตชาผักเชียงดา กรณีศึกษา ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ISBN/ISSN ISSN 1906-7267 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ในปัจจุบันการผลิตสินค้าการเกษตรแบบครบวงจรทั้งแต่เพาะปลูกไปจนถึงการผลิตเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการลูกค้าอย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อให้ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่ นำระบบ MRP(Material Requirements Planning) มาประยุกต์ใช้กำหนดความต้องการวัสดุในการผลิตชาผักเชียงดา ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากแผนกชาสมุนไพรและ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อทำการศึกษา จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารทุติยภูมิที่รวบรวมได้ ตั้งแต่ บันทึกคำสั่งซื้อ บันทึกการขาย รายการการสั่งซื้อวัสดุ บันทึกการผลิต องค์ประกอบสินค้า และจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์กลุ่มของผู้ปฏิบัติงานแผนกชาสมุนไพรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหากระบวนการที่เกิดขึ้นรวมถึงการวางแผนความต้องการวัสดุโดยใช้ Microsoft Excel Version 2016 หลังจากนำระบบ MRP มาใช้ พบว่า สามารถกำหนดปริมาณวัสดุที่ต้องการในการผลิตได้จนนำไปสู่การสร้างระบบ MRP ต้นแบบในการผลิตชาผักเชียงดามีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การวางแผนการผลิตชาผักเชียงดาประกอบด้วย ปริมาณสินค้าคงคลัง ปริมาณส่วนประกอบที่อยู่ในระหว่างการสั่งซื้อ ตารางการผลิตหลักของชาผักเชียงดา ใบแสดงรายวัสดุของชาผักเชียงดา และการวิเคราะห์แผนความต้องการวัสดุ ส่งผลยังทำมีสินค้าชาผักเชียงดาเพียงพอต่อความต้องการลูกค้าเพียงพอในเดือนมิถุนายน2562เพิ่มขึ้น จากปี 2561 ถึงร้อยละ 36  
     คำสำคัญ การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ, ชาผักเชียงดา, ผักเชียงดา 
ผู้เขียน
605740247-3 นาย ศรัณย์ ขันติประเสริฐ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0