2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในกระบวนการอบแห้งแบบแอร์ดราย กรณีศึกษาธุรกิจจำหน่ายไม้แปรรูปกลมกิตค้าไม้จังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 ตุลาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 The 7th National Conference on Business Management and Innovation 2020 "Business Transformation" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2563 
     ถึง 3 ตุลาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) (ปีที่ 7) พ.ศ. 2563 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 2-11 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยมีความสำคัญต่อการลดความผิดพลาดในกระบวนการอบแห้งแบบแอร์ดราย โดยอาศัยวิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดเก็บที่เหมาะสมด้วยวิธีการอบแห้งแบบแอร์ดรายเพื่อลดความล่าช้าในกระบวนการ การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยรวมถึงศึกษาสาเหตุของความสูญเปล่า เพื่อเสนอแนวทางการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในกระบวนการอบแห้งแบบดราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 15 คน ด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยคำถามปลายเปิด ด้วยการวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิกระบวนการไหลของกิจกรรม ร่วมกับการวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรม รวมถึงแผนภาพต้นไม้ และ Why-Why Analysis ตลอดจน ECRS ผลการวิจัย เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุ พบว่าเกิดปัญหาการรอคอยในกระบวนการที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 14 วันส่งผลให้ไม้ขึ้นราและไม้บิดงอเป็นจำนวนมาก จึงเสนอแนวทางการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในกระบวนการอบแห้งแบบแอร์ดราย ทำให้สามารถลดระยะเวลาการรอคอยการอบแห้งได้ถึง 5,801.25 นาที และคาดว่าส่งผลให้ของเสียลดลงจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 5 คิดเป็นมูลค่า 96,390 บาท 
ผู้เขียน
615740109-6 นาย กฤชสุวรรณ มนตรีชูชีว [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0