2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตกุนเชียงหมูโดยการประยุกต์ หลักการ ECRS และแนวคิดลีน 4.0 กรณีศึกษา ธุรกิจหมูยอแม่ถ้วน จังหวัดหนองคาย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2563 The 7th National Conference on Business Management and Innovation 2020 "Business Transformation" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2563 
     ถึง 3 ตุลาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) ปีที่ 7 2563 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 21 - 29 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ จากการที่ได้ศึกษากระบวนการผลิตกุนเชียงหมูพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เวลาในกระบวนการผลิตที่มากเกินไป ส่งผลต่อการส่งหมอบสินค้าให้กับลูกค้า สาเหตุเกิดจากความสูญเปล่าที่เกิดในกระบวนการผลิต โดยเร่ิมต้นรวบรวมข้อมูลจาก พนักงานภายในผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผ่าน SIPOC MODEL เพื่อศึกษากระบวนการผลิต ร่วมกับ Why – Why Analysis และ How – How Analysis จากผลการศึกษาพบว่าสาเหตุของ ความสูญเปล่าท้ังหมด 3 สาเหตุ 1.ข้ันตอนการทางานที่ไม่จาเป็นในกระบวนการผลิต 2.ความบกพร่องในกระบวนการจัดการ สินค้าคงคลัง 3.ไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทาให้การผลิตยังคงต้องพ่ึงแรงงานมากกว่าเครื่องจักร ทาให้พบความล่าช้าในส่วนของ ตรวจสอบเคร่ืองจักรก่อนเริ่มกระบวนการผลิต,ล้างน้ากุนเชียงและจัดเรียงลงตะกร้า เมื่อเสนอแนวทางการลดความสูญเปล่าใน กระบวนการผลิตกุนเชียงหมูโดยการประยุกต์แนวคิด ECRS และแนวคิดลีน 4.0 พบว่า การผลิตมีแนวโน้มที่ดีข้ึนจากการใช้ เวลาในการผลิต 26 ชั่วโมง 50 นาที เป็น 25 ช่ัวโมง 20นาที ทาให้กระบวนการผลิตกุนเชียงสามารถทาได้เร็วขึ้นจากเดิม ผล การศึกษานี้ผู้บริหารสามารถนาไปต่อยอดในการพัฒนากระบวนการผลิตต่อไปได้ 
ผู้เขียน
615740031-7 นาย เจตริน ขันธ์วรวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0