2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การลดความคลาดเคลื่อนน้ำหนักในกระบวนการบรรจุแป้งมันสำปะหลังดัดแปร ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดลีนซิกส์ซิกม่าร่วมกับโซ่อุปทานสีเขียว: กรณีศึกษาธุรกิจแปรรูปมันสำปะหลังแห่งหนึ่งในประเทศไทย  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กันยายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN ISSN: 1906-7933 และ ISSN: 2730-3276 (Online) 
     ปีที่ 14 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม - กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ความคลาดเคลื่อนน้ำหนัก กระบวนการบรรจุ แป้งมันสำปะหลังดัดแปร ลีนซิกส์ซิกม่า โซ่อุปทานสีเขียว  
ผู้เขียน
625740249-1 นาย วิทยา ตุพิลา [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0