2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Filtered book features with Artificial Neural Network: A Case Study of the Ban Nong Saeng Samakkee Book of the AMSS ++ System. Office of Khon Kaen Primary Education Area 5 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Kasem Bundit Engineering Journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Kasem Bundit University 
     ISBN/ISSN 2286 6682 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 133-141 
     บทคัดย่อ Receipt letters were documents submitted to education institutes in primary educational service area to inform assigned educational institutes or relevant educational intitutes to perform any transactions without specifying specific educational instituted. Thus, both relevant and irrelevant receipt letters were delivered to the educational institutes and it considerably affected small schools where there were no administrative teachers. Then, other teachers had to check if there were any receipt letters delivered each day and it wasted their teaching time. For this reason, an artificial neural network was developed to sort out the receipt letters using the data of receipt letters from AMSS++ for 4 January 2016-10 January 2018. When tested with 1,348 subjects of the receipt letters, the accuracy of the back-propagation neural network (BPNN) was at 97.60 percent which represented that the analytical afficiency of this model was at good level. 
     คำสำคัญ Back-propagation Neural Network, Receive documents 
ผู้เขียน
595020118-4 นาย สังฆภัต คำป้อง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0