2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595020118-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สังฆภัต คำป้อง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SANGKAPHAT KHAMPONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 40/2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์ข้อมูลที่มีผลกระทบกับการฉ้อโกงภายในบริษัท 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR PREDICTION INFORMATION AFFECT FRAUDULENT FIRM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 9 สิงหาคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 ธันวาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1095/2561 ลว 20 ธ.ค. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 มกราคม 2562 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 292/2563 ลว 8 พ.ค. 2563
F แจ้งผลสอบ 18 พฤษภาคม 2563 PASS
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 18 พฤษภาคม 2563
F รับรองการแก้ไข 26 มิถุนายน 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 602/2561 ลว 16 ก.ค. 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อุรฉัตร โคแก้ว คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 616/2561 ลว 16 กรกฎาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Filtered book features with Artificial Neural Network: A Case Study of the Ban Nong Saeng Samakkee Book of the AMSS ++ System. Office of Khon Kaen Primary Education Area 5 
ชื่อวารสาร Kasem Bundit Engineering Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Kasem Bundit University 
ISBN/ISSN 2286 6682  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 February 2018 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน May  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 133-141  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์ข้อมูลที่มีผลกระทบกับการฉ้อโกงภายในบริษัท 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2563 
ชื่อการประชุม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6(The 6th National Conference on Technology and inovation Management) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 มีนาคม 2563 ถึง 12 เมษายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ(อาคาร 38)   จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
Proceeding Paper Volume 6th  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 362-368  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper