2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์ข้อมูลที่มีผลกระทบกับการฉ้อโกงภายในบริษัท 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6(The 6th National Conference on Technology and inovation Management) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     สถานที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ(อาคาร 38)  
     จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 มีนาคม 2563 
     ถึง 12 เมษายน 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 6th 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 362-368 
     Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมของตัวแปรนำมาใช้ในการวิเคราะห์หาเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อสร้างแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพให้ทำนายผลและแนวทางในการในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างนิวรอนเน็ตเวิร์ก(Neural Network) ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน(Support Vector Machine) และเรเดียนเบซิสฟังก์ชัน(Radial basis function) โดยเปรียบเทียบระหว่างการลดข้อมูลด้วย PCA แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลจากเทคนิคข้างต้นซึ่งข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ได้มาจากข้อมูลของบริษัท 
ผู้เขียน
595020118-4 นาย สังฆภัต คำป้อง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0