2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาการตลาดแบบดิจิทัลจากพาณิชย์เชิงสังคมสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนไหมสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 833-837 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไหมสมเด็จ พัฒนาเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดจากพาณิชย์เชิงสังคมสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเพื่อพัฒนาเครือข่ายลูกค้าที่สนใจผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติที่มี คุณภาพและราคาสูง จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และตรวจสอบข้อมูลโดยเทคนิคสามเส้าในการวิเคราะห์เพื่อเป็นเครื่องยืนยัน ความถูกต้อง ผลการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าซิ่นของกลุ่มมีมาแต่โบราณเป็นการสืบทอจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นในอาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จนได้รับการสนับสนุนให้เป็นสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาด้านการพัฒนาเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดและการเพิ่มเครือข่ายลูกค้าที่ชื่นชอบผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติที่มีคุณภาพและราคาสูง การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไหมสมเด็จ โดยใช้เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ในเชิงการค้าของ จัสติน ลองเกเนคเกอร์ มาใช้ในการออกแบบ และใช้การสื่อสารการตลาดแบบพาณิชย์เชิงสังคมในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ ทาให้หน้าเฟซบุ๊คเพจอยู่ในผลลัพธ์ของการค้นหาในลาดับต้นๆ ของเครื่องมือการค้นหา (SEO) โดยการวางแผนกลยุทธ์นั้นจะต้องมีการวัดผลและการประเมินผลเพื่อที่จะสามารถนากลยุทธ์ไปปฏิบัติได้และบรรลุเป้าหมายตั้งไว้ 
ผู้เขียน
595740283-8 น.ส. หงษ์ฟ้า คำยศ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0