2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางเพิ่มยอดขายบ้านพักรับรองเขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 448-453 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเข้าใช้บริการสถานที่พักแบบให้เช่า ในเขตอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อเสนอแนวทางการตลาดเพิ่มยอดขายบ้านพักรับรองเขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ของยอดขายปี พ.ศ.2560 ภายในปี พ.ศ.2561 โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน โมเดลแรงกดดัน 5 ประการ วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การระดมสมอง วิเคราะห์ SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ผลจากการวิเคราะห์ได้นำไปกำหนดแนวทางการตลาดระยะสั้น 3 โครงการ ได้แก่ 1) จองได้ลดค่าบ้านพักเขื่อนจุฬาภรณ์ 2) ออนไลน์บ้านพักเขื่อนจุฬาภรณ์ 3) พักลุ้นโชค @เขื่อนจุฬาภรณ์ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 92,600 บาท คาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายได้ร้อยละ 15 ภายในปี พ.ศ.2561 และแนวทางการตลาดระยะยาวมี 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบรับจองบ้านพักเขื่อนจุฬาภรณ์ 2) การแก้ไขกฎระเบียบเพื่อใช้บริการบริษัทตัวแทนรับจองบ้านพัก 3) การจัดอบรมพนักงานเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้สูงยิ่งขึ้น 
ผู้เขียน
595740173-5 นาย กนก ธิติศักดิ์สกุล [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0