2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของการบริการสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทีมเอสเอ็มอี ถนนโพศรี (อุดรธานี)  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 589-594 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและศึกษาองค์ประกอบเชิงสำรวจของการบริการสินเชื่อภายใต้แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จำแนกได้ 9 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางทางกายภาพ ด้านคุณภาพบริการ และด้านการตลาดออนไลน์ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ประกอบการ ในเขตจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดเลย จำนวน 300 คนผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ธุรกิจเป็นลักษณะเจ้าของคนเดียวที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ มีพนักงานไม่เกิน 10 คน รายได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท จากผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ พบว่าประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม องค์ประกอบที่ 2 ความพร้อมในการให้บริการ องค์ประกอบที่ 3 การตอบสนองความต้องการของลูกค้า องค์ประกอบที่ 4 ลดเวลาในการติดต่อ องค์ประกอบที่ 5 เทคโนโลยีสนับสนุนการบริการ องค์ประกอบที่ 6 การอนุมัติที่สมเหตุสมผล องค์ประกอบที่ 7 ความถูกต้องของข้อมูล องค์ประกอบที่ 8 พนักงานเชื่อถือได้ องค์ประกอบที่ 9 กระบวนการสร้างความสดชื่นในการรับบริการ องค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบ สามารถอธิบายการบริการสินเชื่อได้ร้อยละ 69.943 
ผู้เขียน
595740214-7 น.ส. ทิพย์สุดา ปะกิลาเค [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0