2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของการบริการด้านสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 712-717 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อการบริการด้านสินเชื่อ และองค์ประกอบเชิงสำรวจของลูกค้าที่มาใช้บริการด้านสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจำแนกเป็น 8 ด้าน ตามทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านผลิตภาพและคุณภาพบริการ และจำแนกองค์ประกอบเชิงสำรวจของการบริการด้านสินเชื่อได้ 8 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ องค์ประกอบที่ 2 การส่งเสริมการตลาด องค์ประกอบที่ 3 ด้านความสะดวกสบาย องค์ประกอบที่ 4 อัตราดอกเบี้ย องค์ประกอบที่ 5 ความพร้อมในการให้บริการ องค์ประกอบที่ 6 ด้านความเข้าใจความต้องการของลูกค้า องค์ประกอบที่ 7 ความทันสมัยของสินเชื่อ และองค์ประกอบที่ 8 สิ่งที่ลูกค้ามองเห็นได้ ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดสามารถอธิบายการให้บริการสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ได้ร้อยละ 69.595 
ผู้เขียน
595740121-4 น.ส. ภัทราภรณ์ หล่อภัทรพงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0