2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลยุทธ์ในการเพิ่มจำนวนผู้รับบริการคิวอาร์โค้ด ธนาคารวายุภักษ์ สาขาหนองบัวลำภู 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 146-151 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้ประกอบการในการรับชำระค่าสินค้าและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทะเบียนคิวอาร์โค้ด เพื่อรับชำระสินค้าของผู้ประกอบการในเขต อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 2) เพื่อจัดทำกลยุทธ์ในการเพิ่มจำนวนผู้รับบริการคิวอาโค้ด ของธนาคารวายุภักษ์ สาขาหนองบัวลำภู การศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 20-30 ปี ลักษณะการเปิดให้บริการของร้านค้าเป็นแบบร้านค้าออฟไลน์และออนไลน์ ขายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม มีระยะเวลาในการทำธุรกิจอยู่ในช่วง1-2 ปี ส่วนใหญ่มียอดขาย1,000 - 5,000 บาทต่อวัน ส่วนใหญ่รับชำระเงินด้วยการรับโอนค่าสินค้าผ่านโมบายแบงค์กิ้ง ทำธุรกรรมการเงินและรับชำระค่าสินค้าด้วยคิวอาร์โค้ดใช้บริการธนาคารวายุภักษ์มากที่สุด เหตุผลที่เลือกรับบริการเนื่องจากการใช้บริการเข้าใจง่ายสะดวกสบายในการใช้บริการ ตัดสินใจในการรับบริการด้วยตนเอง โดยรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากพนักงานธนาคาร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรับบริการคิวอาร์โค้ด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการให้บริการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการ และการสร้างและนำเสนอภาพลักษณ์ทางกายภาพ มีความสำคัญในระดับ มากที่สุดทั้งหมด จากการวิเคราะห์สภาวการณ์ภายนอกและภายในองค์ สามารถนำมากำหนดกลยุทธ์ได้ 4 กลยุทธ์ดังนี้ 1. ตลาดไร้เงินสดกับธนาคารวายุภักษ์ 2. อยากได้ทอง ง่ายติ๊ดเดียว 3. QR CODE LEADER ๔. ธุรกิจง่ายขึ้นด้วยวายุภักษ์รับทรัพย์ แอพพิเคชั่น 
ผู้เขียน
595740297-7 น.ส. อัจฉราภรณ์ อ้วนวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0