2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการเพิ่มยอดขายเมล็ดพันธุ์ ยาเคมีภัณฑ์ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชและวัชพืช ร้าน XYZ จังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 538-541 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การศึกษาอิสระฉบับนี้เป็นการศึกษาเรื่อง “แนวทางการเพิ่มยอดขายเมล็ดพันธุ์ ยาเคมีภัณฑ์ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชและวัชพืช ร้าน XYZ จังหวัดขอนแก่น” ในการศึกษาของร้าน XYZ เป็นร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ เคมีภัณฑ์ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชวัชพืช และอาหารเสริมพืช วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าส่งเพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายโดยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมลูกค้าส่งโดยใช้หลักแนวคิดสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ในการศึกษาร่วมกับทฤษฎี SOAR analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT analysis) เป็นต้นในการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง 20 รายผลการศึกษาพบว่าปัจจัยหลักที่ลูกค้ามาใช้บริการของกลุ่มลูกค้าคือ ความเป็นกันเองของทางเจ้าของร้านที่มีต่อลูกค้า ราคาสินค้ามาตรฐาน เป็นต้นจากปัจจัยทั้งหมดได้นำมาเป็นแนวทางในการออกแบบกลยุทธ์ได้ 4 กลยุทธ์ดังนี้ 1) โครงการ “บริการทุกระดับประทับใจ” 2) โครงการ “ส่งของที่จุดนัดพบ” 3) โครงการ “ซื้อคู่ถูกกว่า” 4) โครงการ “สูตรลับ” กลยุทธ์บางส่วนได้เริ่มทำการปฏิบัติจริงแล้วแต่ยังไม่สามารถสรุปผลได้ ซึ่งบรรลุจุดประสงค์ของการศึกษาอิสระครั้งนี้ 
ผู้เขียน
595740074-7 นาย ชัชพล อนวัชมงคล [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0