2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มลูกค้าสินเชื่อรายใหม่ ธนาคารวายุภัค สำนักงานธุรกิจขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 75-81 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อธุรกิจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ทำให้ผู้ประกอบการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มลูกค้าสินเชื่อรายใหม่ ธนาคารวายุภัค สำนักงานธุรกิจขอนแก่น การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยทำการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่มียอดขาย ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป หรือผู้ที่มีสินเชื่อธุรกิจตั้งแต่ 20.00 ล้านบาทขึ้น จำนวน 17 ราย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้บริการสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารกสิกรไทย เหตุผลเพราะอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าธนาคารอื่น โดยใช้บริการวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) มากที่สุด เหตุผลที่จะเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจเพิ่มกับธนาคารวายุภัคในอนาคต คือ อัตราดอกเบี้ย การให้บริการที่ดีของพนักงาน และการดูแลเอาใจใส่ วงเงินสินเชื่อ เงื่อนไขการใช้วงเงินเชื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จึงได้เสนอกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มลูกค้าสินเชื่อรายใหม่ ธนาคารวายุภัค สำนักงานธุรกิจขอนแก่น 5 โครงการ คือ 1) โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจพิเศษ 2) โครงการรีเฟอร์พ้อยท์ 3) โครงการพิมพ์เขียวสินเชื่อ 4) โครงการลูกค้าสัมพันธ์ และ 5) โครงการเอสเอ็มอีบัญชีเดียว  
ผู้เขียน
595740229-4 น.ส. นิรมล เชาว์ประจักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0