2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของการบริการด้านสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน สาขาบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมเชิงวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 844-849 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และองค์ประกอบการบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสิน สาขาบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเรื่องต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจำแนกได้เป็น 8 ด้าน ตามหลักการของส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการการให้บริการ ด้านลักษณะกายภาพ และด้านผลิตภาพการบริการ พบว่าองค์ประกอบการบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจำแนกได้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านสินเชื่อที่มีความน่าเชื่อถือ บุคลากรที่มีความชำนาญ ด้านกระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านส่งเสริมการตลาด และความเป็นเลิศในการให้บริการ โดยองค์ประกอบทั้งหมดสามารถอธิบายการบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสิน สาขาบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ได้ร้อยละ 55.829 
ผู้เขียน
595740290-1 น.ส. อภิญญา โคตรโมลี [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0