2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ถือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ศิริราช ธนาคารบัวหลวง สาขาถนนอัษฎางค์ นครราชสีมา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 747-751 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการชำระเงิน ทัศนคติต่อการใช้บัตรเดบิต และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเดบิต และเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ถือบัตรเดบิต บีเฟิสต์ ศิริราช ธนาคารบัวหลวง สาขาถนนอัษฎางค์ นครราชสีมา ทำการศึกษาโดยการแจกแบบสอบถามจำนวน 140 ชุดกับพนักงานบริษัทในเขตโรงงานอุตสาหกรรมสุรนารี และเขตโรงงานอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการชำระเงินของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มนี้เป็นการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสด ทัศนคติต่อการใช้บัตรเดบิตของผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าบัตรเดบิตมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เพื่อใช้กดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มนี้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของบัตรเดบิตในเรื่องที่สามารถใช้กดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสภาวะคุกคาม และการวิเคราะห์กลยุทธ์ TOWS Matrix สามารถกำหนดแนวทางได้จำนวน 2 แนวทาง ดังนี้ แนวทางที่ 1 แนวทางการเข้าหาลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตให้ตรงกับรูปแบบการดำเนินชีวิต และแนวทางที่ 2 แนวทางในการจัดอบรมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
ผู้เขียน
595740260-0 น.ส. วราสินี กิตตินันท์สกุล [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0