2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้าประเภทเครื่องสังฆภัณฑ์กรณีศึกษาร้านบุญชื่นสังฆภัณฑ์ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนสัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณทิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณทิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 686-690 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อเครื่องสังฆภัณฑ์ ร้านบุญชื่นสังฆภัณฑ์ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือลูกค้าที่มาใช้บริการร้านบุญชื่นสังฆภัณฑ์ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้ได้แก่สถิติเชิง พรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย T-test และ One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าที่ซื้อเครื่องสังฆภัณฑ์ ร้านบุญชื่นสังฆภัณฑ์ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท เลือกสถานที่ที่ไปซื้อเครื่องสังฆภัณฑ์ที่ตามท้องตลอดทั่วไป ประเภทสินค้าที่เลือกซื้อส่วนใหญ่เป็นกองบวช เหตุผลที่มาเลือกซื้อเครื่องสังฆภัณฑ์คือพาผู้อื่นไปบวช มีช่วงเวลา 06.00 น. - 09.00 น. จำนวนที่มาซื้อส่วนใหญ่ 1 – 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ มีค่าใช้จ่ายต่อการซื้อส่วนใหญ่ 5001 – 10000 บาท บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือส่วนใหญ่เป็นครอบครัว และวันที่เลือกมาใช้บริการส่วนใหญ่นั้นไม่แน่นอน และส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อเครื่องสังฆภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ผู้เขียน
595740024-2 นาย ปรินทร์ เสนาะเสียง [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0