2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายเบาะรองคลานเด็กแบรนด์ Laze-Land ในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 730-734 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบาะรองคลานเด็ก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 2) กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายเบาะรองคลานเด็กแบรนด์ Laze-Land ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดขายจากปี พ.ศ. 2560 โดยจัดทำแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้ามากที่สุด ได้แก่ ความคงทนต่อการใช้งาน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ สามารถเลือกชมสินค้าแบบออนไลน์ได้ การให้บริการที่เป็นกันเองจัดรายการส่งเสริมการขาย พนักงานมีความสุภาพ และมีที่จอดรถเพียงพอ จากนั้นนำผลการศึกษามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขัน วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด วิเคราะห์จดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม วิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ และวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ นำผลการศึกษาที่ได้มากำหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและจัดทำเป็นโครงการต่างๆ ดังนี้ 1)อยากลด ต้องแชร์นะ 2)ทำโฆษณาผ่านสื่อ Social Media 3)รับประกันสินค้า คุณภาพเยี่ยม 4)เล่าเรื่อง ให้เพื่อนฟัง 
ผู้เขียน
595740127-2 น.ส. ยุพเยาว์ เทียมวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0