2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ ในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 139-145 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่น Bualuang mBanking และ 2) เสนอแนวทางในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Bualuang mBanking ของธนาคารกรุงเทพ ในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง อายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการศึกษา พบว่า ร้อยละ 61.25 ส่วนใหญ่ใช้บริการ Mobile Banking โดยให้เหตุผลที่เลือกใช้บริการเนื่องจากใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ร้อยละ 68.98) โดยส่วนใหญ่ใช้บริการโอนเงิน (ร้อยละ 90.61) เช็คยอดเงิน (ร้อยละ 72.65) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน Mobile Banking พบว่า ปัจจัยที่ให้ความสำคัญระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการดูแลลูกค้า ( = 4.44) ด้านคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ ( =4.39) ด้านความสำเร็จในการตอบสนองความต้องการ ( =4.35) ด้านต้นทุน ( =4.32) ด้านความสะดวกสบาย ( = 4.26) ด้านความสะดวกในการซื้อสินค้า ( = 4.23) และปัจจัยที่ให้ความสำคัญระดับมาก ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร ( = 4.07) จากการศึกษาได้เสนอแนวทางในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Bualuang mBanking ของธนาคารกรุงเทพ ในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นจำนวน 3 โครงการ ดังนี้ โครงการพนักงานคิกออฟ โครงการพิชิตใจลูกค้า และโครงการมุ่งเป้ากลุ่มลูกค้าบัญชี 0 บาท 
ผู้เขียน
595740151-5 น.ส. สุลัดดา วอแพง [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0