2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ของร้านพิชัยค้าวัสดุก่อสร้างอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 856-860 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การศึกษาอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ของร้านพิชัยค้าวัสดุก่อสร้าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท สินค้าส่วนมากเลือกซื้อสินค้าประเภทโครงสร้าง ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลกับการตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างพบว่าให้ความสำคัญในด้านด้านผลิตภัณฑ์ คือสินค้ามีมาตรฐานสากลรองรับ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย คือ มีบริการส่งถึง และทำเลที่ตั้งร้านเห็นได้ง่าย ไปมาสะดวก และด้านส่งเสริมการตลาดคือ ของสมนาคุณ ซึ่งพบว่าจุดอ่อนของร้านคือการส่งเสริมการตลาดน้อย และการทำงานของพนักงานยังขาดคุณภาพ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 4 โครงการ คือ 1) ร้านผิดรับประกันสินค้าให้ 2) โบนัสแตกเบี้ยขยันกระจายป้าย 3) โฆษณาสินค้าของร้าน 4) ซื้อมากลดซื้อครบแถม โดยมีเป้าหมายคือเพิ่มยอดขายได้ร้อยละ 10 จากปี พ.ศ. 2560 
ผู้เขียน
595740157-3 นาย อภิวุฒิ ด่านกุล [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0