2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์จากไทยโดยการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนในเขตมณฑลกวางตุ้งและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 443-447 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การศึกษาอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนในเขตมณฑลกวางตุ้ง เพื่อเสนอแนะแนวทางการตลาดสำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์จากไทย มีรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามสำรวจเป็นเครื่องมือโดยการซุ่มแบบสะดวกจากกลุ่มตัวอย่างชาวจีนจากมณฑลกวางตุ้งจำนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มีเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าเนื่องจากความชื่นชอบส่วนตัว ต้องการซื้อสินค้าไลฟ์สไตล์จากไทยประเภทของขวัญและของชำร่วย คาดหวังว่าสินค้าไทยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะแบบไทย มีคุณภาพสูง และเป็นสินค้าที่ไม่มีในจีน โดยแนวทางการตลาดสำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์จากไทยคือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมณฑลกวางตุ้งด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยการศึกษาวิถีการใช้ชีวิตและกระแสนิยมในมณฑลกวางตุ้ง 2) ส่วนประสมทางการตลาด ควรเน้นที่สินค้าที่มีเอกลักษณ์ไทย มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม ใช้ช่องทางออนไลน์ในการจำหน่ายและการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
ผู้เขียน
595740051-9 น.ส. กชกร เลิศธนาวานิช [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0