2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้คิวอาร์โค้ดในการชำระเงินของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 578-582 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการชำระเงินซื้อสินค้า และทัศนคติต่อบริการคิวอาร์โค้ดของผู้บริโภค ในประเทศไทย และเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มจานวนผู้ใช้คิวอาร์โค้ดในการชำระเงินของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทำการศึกษาโดยการแจกแบบสอบถามจานวน 400 ชุดกับผู้บริโภคในประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์ ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการชำระเงินซื้อสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการชำระเงินซื้อสินค้าด้วยเงินสดมากที่สุด เหตุผลที่ไม่ใช้ เงินสดชำระเงินซื้อสินค้า เพราะ ช่องทางอื่นมีการส่งเสริมทางด้านการตลาดที่มากกว่า และช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารใน การชำระเงินซื้อสินค้าจากอินเตอร์เน็ต หรือ เฟซบุ๊ก และทัศนคติต่อบริการชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ดของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะชำระเงินซื้อสินค้าโดยไม่ต้องใช้เงินสดเนื่องจากสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมได้เอง และเหตุผล ที่ไม่เคยใช้คิวอาร์โค้ดของธนาคารพาณิชย์ไทยเนื่องจากยังไม่เชื่อมั่นกับระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคาร สาเหตุที่สนใจที่ จะการชำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดของธนาคารพาณิชย์ไทยเนื่องจากรู้สึกสะดวก สบายเวลาใช้งาน จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ เพื่อการตอบสนองความต้องการ พฤติกรรม และทัศนคติต่อ บริการคิวอาร์โค้ดของผู้บริโภคในประเทศไทย 3 แนวทางดังนี้ แนวทางที่ 1 แนวทางการจ่ายเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดของ หน่วยงานราชการ แนวทางที่ 2 แนวทางการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคิวอาร์โค้ดทั้งผู้ชำระและผู้รับชำระเงิน และ แนวทางที่ 3 แนวทางการตั้งมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้ระบบคิวอาร์โค้ด 
ผู้เขียน
595740213-9 น.ส. ตฤณ คูวัฒนสุชาติ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0