2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการเพิ่มยอดขายเส้นข้าวเปียกตราเพชร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2561  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 568-572 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซื้อเส้นข้าวเปียกของผู้บริโภค (2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเส้นข้าวเปียกของผู้บริโภค และ(3) เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มยอดขายเส้นข้าวเปียกตราเพชร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วิธีการศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าของร้านค้าขายเส้นข้าวเปียก จำนวน 85 ร้านค้า พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ความสดใหม่ของสินค้า ด้านราคา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านการจัดจำหน่าย คือ การติดต่อสั่งซื้อสะดวก ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีการรับผิดชอบต่อสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้คุณภาพ จากผลการศึกษา นำมาวิเคราะห์ร่วมกับ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป การวิเคราะห์คู่แข่ง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด และการวิเคราะห์การตลาดเป้าหมาย จึงได้เสนอแนวทางในการเพิ่มยอดขาย ในระยะสั้นมี 4 โครงการ ได้แก่ 1) กระจายเสียงบอกต่อ 2) แนบชิดกระชับความสัมพันธ์ 3) ขยันเดินลงพื้นที่ 4)โปรโมชั่นล่อใจ สำหรับระยะยาวมี 2 โครงการ ได้แก่ 1) ซื้อใจพนักงาน 2)เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยน ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 97,400 บาท โดยมีเป้าหมายให้ยอดขายเส้นข้าวเปียกตราเพชรเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากยอดขายปี 2560 
ผู้เขียน
595740207-4 น.ส. ณัฐกานต์ อำนวยเงินตรา [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0