2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 กันยายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วาสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานที่รับผิดชอบนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร ครูระดับมัธยมปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 และผู้ปกครอง ในพื้นที่ที่มีระดับความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ใช้ 3 ลุ่มน้ำเป็นการแบ่งชั้น ได้แก่ ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำสงคราม ได้กลุ่มตัวอย่างระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 โรงเรียน ใน 7 จังหวัด ดังนี้ ร้อยเอ็ด บึงกาฬ อุบลราชธานี สุรินทร์ สกลนคร ศรีษะเกษ และยโสธร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามความต้องการจำเป็นรูปแบบสมการข้อมูลตอบสนองคู่ แบบประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฯ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพที่เป็นจริง และสภาพที่คาดหวัง จัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น โดยกำหนดค่า PNI modified มากกว่า 0.20 ขึ้นไป ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวัง และการจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญด้านการพัฒนาครูและเครือข่ายการศึกษาเป็นลำดับที่ 1 (PNI modified = 0.30) รองลงมาคือด้านการพัฒนาหลักสูตร (PNI modified = 0.25) และด้านความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (PNI modified = 0.22) 
     คำสำคัญ ความต้องการจำเป็น. การพัฒนาหลักสูตร, พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 
ผู้เขียน
567050017-3 นาง ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0