2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 567050017-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. THIDARATANA LERTWITTAYAKUL
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 79/2557  ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) A COURSE OF OPISTHORCHIASIS AND CHOLANGIOCARCINOMA TO ENHANCE M4 STUDENTS' PERFORMANCE BY APPLYING PROBLEM BASED LEARNING 
รายละเอียด ป.เอก หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 22 สิงหาคม 2557 ประกาศ บว.ฉบับที่ 79/2557 ลว. 13 ส.ค. 2557
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 พฤศจิกายน 2558 คำสั่ง ศศ.บศ. 705/2558 ลว. 9 ต.ค. 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่าน "S" ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2559 คำสั่ง ศศ.บศ. 850/2559 ลว. 10 พ.ย. 2559
D อนุมัติเค้าโครง 19 ธันวาคม 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 มิถุนายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.183/2560 ลว. 10 พ.ค. 2561
F แจ้งผลสอบ 6 มิถุนายน 2561 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 6 ธันวาคม 2561 เสนอ กก.คณะอนุมัติ 24 ต.ค. 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 31 กรกฎาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ (เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.ศรินทิพย์ รักษาสัตย์)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย  
ชื่อวารสาร วาสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 กันยายน 2561 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ใกล้ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ชื่อวารสาร วารสารควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 กันยายน 2561 
ปีที่ 44  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ