2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ โมเดลการวัดสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กันยายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 304 คน การวิจัยดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาสมรรถนะและพฤติกรรมการบ่งชี้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดสมรรถนะการปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประกอบด้วย (1) สมรรถนะหลัก มี 5 สมรรถนะ คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม (2) สมรรถนะสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ มี 5 สมรรถนะ คือ การคิดวิเคราะห์ การมีความรู้ การมีความเข้าใจผู้อื่น การมีความรับผิดชอบ การใช้ภาษาและเทคโนโลยีสื่อสาร โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ รวม 208 พฤติกรรมบ่งชี้ 2)โมเดลการวัดสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2= 35.102, df = 24, p-value = 0.067, χ2/df =1.463 ; CFI = 0.995; TLI = 0.990 ; RMSEA =0.050; SRMR = 0.021) แสดงให้เห็นหลักฐานสนับสนุนความตรงเชิงโครงสร้างของสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
     คำสำคัญ โมเดลการวัดสมรรถนะ, สมรรถนะการปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา 
ผู้เขียน
595050090-2 น.ส. ฉัตราภรณ์ อักษร [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0