2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Research synthesis on the concept of reflective thinking 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 4th National and International Conference on Curriculum & Instruction “Instructional Leadership: driving for professional learning community”  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Education Faculty Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม AVANI KhonKaen Hotel and Convention Center 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 กุมภาพันธ์ 2561 
     ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 592 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Research synthesis on the concept of reflective thinking Songsuda Muenthaisong e-mail: Songsuda.kk@gmail.com Nurse Instructer, Boromarajonani College of Nursing, Khon Kaen Ph.D. candidate. Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Khon Kean University, Sarintip Raksasataya e-mail: sarintpr@gmail.com Assistant Professor at Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Khon Kean University Jintana Tangvoraphonkchai e-mail: jintta@kku.ac.th Associate Professor at Faculty of Nursing, Khon Kean University, Thailand Khon Kean University Center for Research on Plurality in the Mekong Region (CERP) e-mail: cerp2001@hotmail.com Abstract This research is focused on reviewing and summarizing basic information and knowledge from various research work related to reflection. Research that meets the eligibility criteria were collected using survey data for research synthesis and the data summary were 8 leveraged for the research analysis. Statistics parameter used in data analysis are frequency, percentage, and synthesis. There are 37 researches in Thailand actively working on the concept of reflective thinking. The number of researchers working in teaching, curriculum development, and public health issues are respectively 31, 2 and 4. The research subjects are comprised of 3 aspects: (1) teaching and learning model to promote reflection in students, (2) curriculum development for the incorporation of reflective thinking in education, and ( 3) public health issues including reflection on nursing care planning and service Keywords: synthesis of research related to reflection, reflective thinking 
ผู้เขียน
567050016-5 น.ส. ทรงสุดา หมื่นไธสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0