2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Antitumor Ability of KT2 Peptide Derived from Leukocyte Peptide of Crocodile Against Human HCT116 Colon Cancer Xenografts 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร In Vivo 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร INTERNATIONAL INSTITUTE OF ANTICANCER RESEARCH 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 32 
     ฉบับที่
     เดือน Sep-Oct
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 1137-1144 
     บทคัดย่อ BACKGROUND/AIM: Many antimicrobial peptides have been shown to have anticancer activity against human cancer cell lines. Cationic KT2 peptide, derived from white blood cell extract of Crocodylus siamensis has antibacterial activity and antitumor activity against human cervical cancer cells, but there are no data on the effect of KT2 peptide on tumor growth in vivo. The anticancer activity of KT2 peptide on human colon cancer xenografts was investigated in nude mice. MATERIALS AND METHODS: Tumors in nude mice (BALB/c -nu/nu mice) were induced by subcutaneous injection with HCT116 cells. Twelve days after cancer cell xenograft, mice were treated by intratumoral injection with phosphate-buffered saline or KT2 peptide (25 and 50 mg/kg) once every 2 days for a total of four times and mice were sacrificed at 2 days after the last treatment. RESULTS: KT2 peptide treatment did not lead to significant difference in mouse body weight among groups, but reduced both tumor volume and weight of colon cancer xenografts. Moreover, KT2 peptide increased the expression of apoptotic proteins, such as BCL2-associated X (BAX), cleaved caspase-3, and poly (ADP-ribose) polymerase and reduced that of BCL2 apoptosis regulator in xenograft tumors. CONCLUSION: This finding suggests that KT2 peptide may inhibit tumor growth via apoptosis induction in this mouse model and supports the antitumor ability of KT2 peptide. 
     คำสำคัญ Colorectal cancer; KT2 peptide; anticancer activity; apoptosis; xenograft 
ผู้เขียน
587100007-1 น.ส. พรสุดา มาระมิ่ง [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
597020014-0 นาย สุรชัย หมายเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0