2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการจัดรถบรรทุกสินค้าขาออก: กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 41-54 
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการจัดรถบรรทุกสินค้าให้มีต้นทุนค่าขนส่งต่ำที่สุด กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่มขนาดใหญ่ในประประเทศไทย ซึ่งบริษัทขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียง) ไปยังคลังสินค้าย่อย 18 แห่ง ด้วยรถบรรทุกที่แตกต่างกัน 5 ประเภท การจัดรถบรรทุกของบริษัทกรณีศึกษาจึงมีความซับซ้อนและไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดต้นทุนสูญเปล่า งานวิจัยนี้จึงนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม ที่ประมวลผลบนโปรแกรมสำเร็จรูป LINGO 11.0 และทดสอบความถูกต้องของตัวแบบกำหนดการ โดยการเปรียบเทียบค่าคำตอบที่ได้จากโปรแกรมกับบริษัทกรณีศึกษา เมื่อจัดรถบรรทุกและใช้ข้อมูลความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 4 ลำดับ เหมือนกัน พบว่าตัวแบบกำหนดการมีความถูกต้องและสามารถหาคำตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย จากผลการดำเนินงานพบว่าวิธีที่นำเสนอ สามารถลดต้นทุนค่าขนส่งได้ 11.34 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่า 3,203,951.55 บาทต่อปี 
     คำสำคัญ คลังสินค้าย่อย, รถบรรทุกสินค้า, ต้นทุนค่าขนส่ง, ศูนย์กระจายสินค้า 
ผู้เขียน
597040032-6 นาย นราธิป สุพัฒน์ธนานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
597040033-4 นาย เอกวิทย์ พิมพ์ปัจฉิม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0